Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΕ ολοκλήρωσε τις οικοδομικές εργασίες εσωτερικών διαρρυθμίσεων και την κατασκευή
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σε νέο κτίριο της MEDIA MARKT στη Δυτ.Θεσσαλονίκη.

meida-markt-logo