Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΕ ολοκλήρωσε την Ανασυγκρότηση και Αποκατάσταση των κτιρίων του Aleksandar’s Shaft στο Senjski Rudnik, ένα έργο της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σερβία