Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. επαναπιστοποιήθηκε για τη λειτουργία του συστήματος ISO 9001:2008 μέχρι το 2012 και πιστοποιήθηκε για το σύστημα ISO 14001:2004 μέχρι το 2014 για την  Κατασκευή Κτιριακών & Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων