Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. ανέλαβε τις εργασίες ανακαίνισης του καταστήματος ΛΗΤΩ στην Κηφισιά Αττικής