Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως Α.Ε. – Θεσσαλονίκη

ng_amita_logo_small

Περιγραφή ακινήτου

Μηχανολογικές εργασίες
Δίκτυα σωληνώσεων γραμμής ΑΜΙΤΑ

  • Ατμού, συμπυκνωμάτων, πυρόσβεσης, μαλακού νερού, σκληρού νερού, CO2, καυστικής σόδας, πλυντηρίου φιαλών με συνοδεία, μονώσεις.
    Δίκτυα ατμού και αυτοματισμοί εντός του WATER TREΑTMENT.

Δεξαμενή συμπυκνωμάτων

Κλιματισμός γραφείων

Κατασκευή μηχανημάτων

  • Μηχανισμός φιλτραρίσματος αέρα περιβάλλοντος, φυσητήρες θερμού αέρα φιαλών στα εργοστάσια Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Ρόδου και Κέρκυρας.

 

Εργασίες στα ράφια επώασης της ΑΜΙΤΑ

Σιδηροκατασκευές

  • Πατάρια, κιγκλιδώματα ασφαλείας στις μεταφορικές ταινίες φιαλών και κιβωτίων, στηρίγματα δικτύων σωληνώσεων.

Ηλεκτρολογικές εργασίες

  • Γενικές ηλεκτρολογικές εργασίες φωτισμού και κίνησης.

Εγκατάσταση νέου ψυχροστασίου

  • Τοποθέτηση νέου ψύκτη 200RT, ανακατασκευή-επανατοποθέτηση υπαρχόντων τεσσάρων ψυκτών (60RT ο καθένας), δοχείο αδρανείας, εναλλάκτες, κυκλοφορητές, βάνες, συλλέκτες, σωληνώσεις, μονώσεις, γενικός πίνακας ισχύος και αυτοματισμού, καλωδιώσεις, εσχάρες, σιδηροκατασκευές στήριξης, γέφυρα, υπόστεγο.

Λεπτομέρειες ακινήτου

  • Date:Ιούνιος 16, 2015
  • 0
  • Share on: