Χάλυβος Α.Ε.Ε. (Hellenic Steel) – Θεσσαλονίκη

HELLENIC-STEEL-635x320

Περιγραφή ακινήτου

Μηχανολογικές εργασίες

 • Σωληνώσεις πυρασφάλειας στις δεξαμενές προπανίου, αντικατάσταση σετ σωλήνων – μπεκ στην δεξαμενή ξεπλύματος, επισκευή σωληνώσεων στα αποδυτήρια, καθαρισμός τμήματος του πυροσβεστικού δικτύου TCM oil cellar, αποξήλωση θερμαντικών σωμάτων, μονώσεις.

Κατασκευή σερπαντίνων

Μετατροπές μηχανημάτων

 • Εκτέλεση μηχανολογικών εργασιών στο τύμπανο, mεταφορά χειριστηρίου ψαλιδιού κοπής χαλυβδοταινιών, μηχανολογικές εργασίες στο συγκρότημα της μεταλλοβολής.

Συντήρηση γερανογεφυρών

Εργασίες στον μεταλλικό σκελετό της οροφής του κτιρίου

 • Έλεγχος και αντικατάσταση των μπουλονιών, βαφή και καθαρισμός.

Εργασίες στους απαγωγείς καυσαερίων

 • Συντήρηση και εργασίες επισκευής και επισκευή φίλτρων στον απαγωγό καυσαερίων της γραμμής καθαρισμού, καθαρισμός τμήματος του πυροσβεστικού δικτύου TCM oil cellar.

Κατασκευές φίλτρων – Συντήρηση φίλτρων

 • Κατασκευή και τοποθέτηση φίλτρων αέρα, καθαρισμός φίλτρου του ανεμιστήρα ψύξης, σύστημα φίλτρανσης- αφύγρανσης.

Σιδηροκατασκευές

 • Ανθρωποθυρίδες, μεταλλικές σκάλες στους υποσταθμούς, προστατευτικά κιγκλιδώματα, μεταλλικές πόρτες, σιδηροκατασκευές για τοποθέτηση παλάγκων στο τμήμα συσκευασίας, εγκατάσταση παλάγκου στο TCM, κατασκευή κουβουκλίων για τα κλάρκ.

Δεξαμενές

 • Κατασκευή και τοποθέτηση της δεξαμενής passivation, εξαγωγή λάσπης από τα Distribution tank.

Ηλεκτρολογικές εργασίες – αυτοματισμοί

Υποσταθμοί

 • Καθαρισμός των μονωτήρων και αποψίλωση και καθαρισμός του υποσταθμού 150 KV, συντηρήσεις δέκα υποσταθμών.

Σύστημα παρακολούθησης ενέργειας

 • Σύστημα παρακολούθησης κατανάλωσης ενέργειας με χρήση Η/Υ.

Συστήματα ανίχνευσης και ελέγχου

 • Αυτοματοποίηση λειτουργίας μέσω P.L.C. ενός κοπτικού μηχανήματος, σύστημα ανίχνευσης σφαλμάτων με χρήση Η/Υ, νέο σύστημα ανίχνευσης οπών και ταξινόμησης χαλυβδοταινιών στην γραμμή ηλεκτρολυτικής επικασσιτέρωσης, πίνακας ελέγχου μονάδας εξουδετέρωσης αποβλήτων (Neutralization) με εφαρμογή P.L.C., πίνακας για τον έλεγχο του ρεύματος ανορθωτικής διάταξης στην γραμμή ηλεκτρολυτικού καθαρισμού λαμαρίνας E.C.L.

Διάφορες ηλεκτρολογικές εργασίες

 • Συντήρηση μπαρών του τμήματος reflow της γραμμής ηλεκτρολυτικής επικασσιτέρωσης, βελτίωση ψύξης ανορθωτικών της γραμμής ηλεκτρολυτικής επικασσιτέρωσης, εγκατάσταση εκκινητών και καλωδιώσεων σε τρία coolers των νέων φούρνων, επισκευή τεσσάρων ζευγών ηλεκτροδίων ηλεκτρόλυσης, τροποποίηση διαδρομών γραμμών παροχής πριζών, πίνακες πυρασφάλειας, χειριστήρια, πίνακες ανόρθωσης ισχύος 8000 Α.

Λεπτομέρειες ακινήτου

 • Date:Ιούνιος 16, 2015
 • 0
 • Share on: