Καψής – Βαρδάς Α.Ε. – Θεσσαλονίκη

Capsis_hotel_thessaloniki_-300x217

Περιγραφή ακινήτου

Καψής – Βαρδάς Α.Ε. – Ξενοδοχεία Kapsis – Θεσσαλονίκη

Μηχανολογικές εργασίες

Λεβητοστάσιο

  • Λέβητες θερμού νερού, δεξαμενή πετρελαίου, αποσκληρυντές, συλλέκτες, αυτοματισμοί, κυκλοφορητές, βάνες, δοχεία διαστολής, ασφαλιστικά, δίκτυα σωληνώσεων, μονώσεις.

Σύστημα παραγωγής ζεστού νερού μέσω πλακοειδών εναλλακτών

Χημικός καθαρισμός μπόιλερ

Πυροσβεστικό δίκτυο

  • Συγκρότημα, (Η/Κ 65ΗΡ και Π/Κ 80ΗΡ) δίκτυο πυρόσβεσης με SPRINGLERS, ανακατασκευή παλαιού δικτύου πυρόσβεσης με πυροσβεστικές φωλιές.

Δίκτυα σωληνώσεων

  • Κεντρικό δίκτυο κλιματισμού, ανακατασκευή δικτύων ζεστού νερού και κρύου νερού.

Σιδηροκατασκευές

  • Βάσεις δεξαμενών, μπόιλερ, εναλλακτών, συλλεκτών, στηρίγματα δικτύων.

Ηλεκτρολογικές εργασίες

  • Συντήρηση υποσταθμού, πίνακες και καλωδιώσεις λεβητοστασίου, δίκτυο πυρανίχνευσης.

Λεπτομέρειες ακινήτου

  • Date:Ιούνιος 16, 2015
  • 0
  • Share on: