Κικίζας Α.Ε.Β.Ε.

melissa_1390344135

Περιγραφή ακινήτου

Κικίζας Α.Ε.Β.Ε. – Βιομηχανία ζυμαρικών Μέλισσα – Λάρισα

Λεβητοστάσιο

 • Δύο λέβητες υπέρθερμου νερού 2.800.000kcal/hr και 1.500.000kcal/hr αντίστοιχα, συλλέκτες παραλληλισμού, ατμοφράκτες, ασφαλιστικά, δίκτυα σωληνώσεων, μονώσεις, ηλεκτρολογικός πίνακας.
  Σύστημα διανομής υπέρθερμου νερού με δίδυμα αντλητικά συγκροτήματα και τους κατάλληλους συλλέκτες (κεντρικά δίκτυα).

Αποσκλήρυνση – αντίστροφη όσμωση

 • Ανακατασκευή δίδυμου αντλητικού συγκροτήματος τροφοδοσίας λεβήτων με νερό αντίστροφης όσμωσης. Δύο δίδυμα συστήματα αποσκληρυντών πλήρως αυτοματοποιημένα.
  Σύστημα αντίστροφης όσμωσης. Ανοξείδωτη δεξαμενή 2m3.

Κεντρικά δίκτυα σωληνώσεων

 • Δίκτυα τροφοδοσίας έξι μηχανών κατασκευής μακαρονιών, μονώσεις.

Εργασίες στην νέα μηχανή κατασκευής μακαρονιών BUHLER

 • Σύστημα διανομής υπέρθερμου νερού νέας μηχανής BUHLER (τοπικά δίκτυα μηχανής) μέσω συλλεκτών προσαγωγής- επιστροφής, ατμοφρακτών, αντλιών, ρυθμιστών, θερμοστατικών βανών και λοιπών εξαρτημάτων σύμφωνα με τα σχέδια της BUHLER.
  Τοπικά δίκτυα σωληνώσεων τροφοδοσίας με υπέρθερμο νερό και ψυχρό νερό.
  Σύστημα διανομής ατμού μέσω ατμογεννήτριας, ατμοφρακτών, ανοξείδωτου δικτύου σωληνώσεων. Μονώσεις δικτύων υπέρθερμου νερού, ατμού και ψυχρού νερού. Σύστημα απαγωγής υγρού αέρα μηχανής μέσω ανοξείδωτων αεραγωγών (AISI 304) και κεντρικού ανεμιστήρα.

Εργασίες στην υπάρχουσα μηχανή κατασκευής μακαρονιών BRAIBANΤΙ

 • Αποξήλωση παλαιού συστήματος. Νέο σύστημα διανομής υπέρθερμου νερού (τοπικά δίκτυα) μέσω συλλεκτών προσαγωγής-επιστροφής, ατμοφρακτών και λοιπών εξαρτημάτων. Δίκτυα σωληνώσεων με υπέρθερμο νερό και ψυχρό νερό, μονώσεις αυτών.

Εργασίες που αφορούν την υπάρχουσα μηχανή κατασκευής φιδέ

 • Όπως μηχανής BRAIBANΤI.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Επέκταση λεβητοστασίου

 • Αποξήλωση υπάρχοντος λέβητα, 1.500.000kcal/hr, αποξήλωση όλου του λεβητοστασίου, τοποθέτηση νέου λέβητα 2.800.000kcal/hr.
  Νέο σύστημα διανομής υπέρθερμου νερού για επτά μηχανές κατασκευής μακαρονιών με δίδυμα αντλητικά συγκροτήματα και τους κατάλληλους συλλέκτες (κεντρικά δίκτυα).
  Δοχείο διαστολής υπέρθερμου νερού 12m3 με τους κατάλληλους αυτοματισμούς λειτουργίας.
  Μπόιλερ παραγωγής θερμού νερού.
  Ανοξείδωτος εναλλάκτης παραγωγής ατμού μέσω υπέρθερμου νερού για την τροφοδοσία των μηχανών BUHLER, συνολικής παραγωγής ατμού 80 kgr/hr.
  Δεξαμενή μαζούτ 50m3 και δεξαμενή ημερησίας κατανάλωσης μαζούτ 5m3.
  Δίκτυα μαζούτ από δεξαμενή 50m3 σε ημερήσια κατανάλωση.
  Νέα δίκτυα σωληνώσεων υπέρθερμου νερού παραλληλισμού λεβήτων και σύνδεσης με σύστημα διανομής.
  Μονώσεις δικτύων, δεξαμενών μπόιλερ.

Εργασίες που αφορούν τις νέες μηχανές παρασκευής κοφτών μακαρονιών BUHLER, μακρών μακαρονιών BRAIBANΤI, φιδέ.

 • Σύστημα διανομής υπέρθερμου νερού (τοπικά δίκτυα μηχανής) μέσω συλλεκτών προσαγωγής- επιστροφής, ατμοφρακτών, αντλιών, ρυθμιστών, θερμοστατικών βανών και λοιπών εξαρτημάτων σύμφωνα με τα σχέδια της BUHLER.
  Τοπικά δίκτυα σωληνώσεων τροφοδοσίας με υπέρθερμο νερό και ψυχρό νερό, ανοξείδωτο δίκτυο ατμού μέσω εναλλάκτη, μονώσεις.
  Σύστημα απαγωγής υγρού αέρα μηχανής μέσω ανοξείδωτων αεραγωγών (AISI 304) και κεντρικού ανεμιστήρα.

Κατασκευή νέου ψυχροστασίου (παραγωγή ψυχρού νερού)

 • Αποξήλωση και μεταφορά υπαρχόντων μηχανημάτων σε νέα θέση.
  Νέος αερόψυκτος ψύκτης 35 RT.
  Δοχείο αδρανείας 5m3, δύο ανοξείδωτοι πλακοειδείς εναλλάκτες.
  Σύστημα διανομής ψυχρού νερού για έξι μηχανές κατασκευής μακαρονιών με δίδυμα αντλητικά συγκροτήματα και των κατάλληλων συλλεκτών, σύστημα ανακυκλοφορίας ψυχρού νερού.
  Δίκτυα σωληνώσεων εντός του ψυχροστασίου.
  Μονώσεις δικτύων σωληνώσεων, βανών, ασφαλιστικών, βαλβίδων αντεπιστροφής, θερμοστατικών βανών και λοιπών εξαρτημάτων.
  Μονώσεις δικτύων σωληνώσεων-δοχείου αδρανείας.

Πυροσβεστικό δίκτυο

 • Ανακατασκευή συγκροτήματος, δίκτυο πυρόσβεσης στο κτίριο διανομής εξωτερικού.

Θέρμανση γραφείων – παραθύρων

 • Σύστημα θέρμανσης γραφείων με τους κατάλληλους συλλέκτες προσαγωγής-επιστροφής, κυκλοφορητές, βάνες και λοιπά εξαρτήματα, δίκτυα σωληνώσεων θέρμανσης παραθύρων, μονώσεις.

Σιδηροκατασκευές

 • Βάσεις μηχανημάτων, στηρίγματα και υποστηλώματα δικτύων, πατάρια, σκάλα επίσκεψης παταριών, μεταλλικός σκελετός νέου ψυχροστασίου και επενδύσεις μεταλλικού σκελετού ψυχροστασίου.

Λεπτομέρειες ακινήτου

 • Date:Ιούνιος 19, 2015
 • 0
 • Share on: