Προντάξιον Α.Ε. – Κιλκίς

No Image for Project

Περιγραφή ακινήτου

ΠΡΟΝΤΑΞΙΟΝ Α.Ε. – Βιομηχανία Πλαστικών Ειδών – ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς

Μηχανολογικές εργασίες

Λεβητοστάσιο

Λέβητας θερμού νερού 500.000kcal/hr, δεξαμενή πετρελαίου, συλλέκτες, κυκλοφορητές, βάνες, ασφαλιστικά, σωληνώσεις, μονώσεις.

Αεριοστάσιο

Αεροσυμπιεστές, ψύκτης, μεταψύκτης, φίλτρα.

Ψύξη γραφείων

Αερόψυκτος ψύκτης 50RT, αεραγωγοί.

Πυροσβεστικό δίκτυο

Συγκρότημα (Η/Κ 50Η/Ρ, Π/Κ 60Η/Ρ), δίκτυο πυρόσβεσης.

Σύστημα ψύξης ψυχρού νερού καλουπιών μηχανών παραγωγής

Δύο αερόψυκτοι ψύκτες, δοχείο αδράνειας 10m3, αντλίες.

Δίκτυα σωληνώσεων

Θέρμανσης χώρων παραγωγής (αερόθερμα), θέρμανσης γραφείων (καλοριφέρ), πεπιεσμένου αέρα, ψύξης καλουπιών μηχανών παραγωγής.

Σιδηροκατασκευές

Βάσεις μηχανημάτων και στηρίγματα δικτύων.

Ηλεκτρολογικές εργασίες

Υποσταθμός Μέσης Τάσης 2000KVA

Δύο παράλληλοι μετασχηματιστές 1000KVA, αντιστάθμιση αέργου ισχύος, κυψέλες Μ.Τ, πίνακες Χ.Τ., καλωδιώσεις Μ.Τ και Χ.Τ.

Ηλεκτρολογική εγκατάσταση κίνησης και φωτισμού

Φωτισμός εργοστασίου και γραφείων, καλωδιώσεις ισχύος εργοστασίου και γραφείων, αυτοματισμοί, ηλεκτρολογικοί πίνακες.

Ηλεκτρολογική εγκατάσταση ασθενών ρευμάτων

Πυρανίχνευση εργοστασίου και γραφείων, τηλεφωνικό δίκτυο, δίκτυο DATA.

Αυτοματισμοί

Σύνδεση αυτοματισμών αυτόματης λειτουργίας μηχανής συγκόλλησης μετάλλων (Robot), εγκαταστάσεις αυτοματισμών στις μηχανές παραγωγής.

Σιδηροκατασκευές

Στηρίγματα δικτύων και βάσεις μηχανημάτων.

Λεπτομέρειες ακινήτου

  • Date:Ιούνιος 19, 2015
  • 0
  • Share on: